°C 24

Revizija u Cestama: Suzdržano mišljenje zbog mogućih nepravilnosti

11.10.2017.

majai

Revizorsko izvješće o gradskoj tvrtki Ceste Jastrebarsko d.o.o ukazalo je na moguće nepravilnosti u poslovanju tog poduzeća. S obzirom na to da joj nisu bili dostavljeni primjereni dokazi o financijskom poslovanju revizija se morala suzdržati od mišljenja.

Godišnja revizija provedena u gradskoj tvrtki Ceste Jastrebarsko d.o.o dala je suzdržano mišljenje o financijskom poslovanju te tvrtke. U neovisnom izvješću revizorske tvrtke navodi se kako o financijskim izvještajima trgovačkog društva revizija ne može dati mišljenje jer „nije mogla pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnove za mišljenje o tim financijskim izvještajima“. Drugim riječima, dokumenti koje je upravno vijeće Cesta priložilo financijskom izvještaju iz 2016. godine nepotpuni su, odnosno iz njih se ne može iščitati stvarno stanje iskazanih brojki.

Tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o. financijskom je izvješću priložila Bilancu na dan 31. prosinca 2016. godine, Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu te bilješke uz Financijske izvještaje za 2016. godinu.

Iz priloženih dokumenata ne može se iščitati stvarna slika financijskog stanja tvrtke, navodi se u izvješću revizora, zbog važnosti pitanja koje je povezano s diobom bivšeg Komunalnog poduzeća 2011. godine na tri (današnje) gradske tvrtke.

-Od ukupno iskazane nematerijalne imovine u pripremi iznos od 14.902.953 kune odnosi se na ulaganje u tijeku koje je Društvu Ceste Jastrebarsko d.o.o. dodijeljeno prilikom procesa diobe Društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. provedenom 2011. godine. Spomenuto ulaganje u tijeku vezano je za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Božička" za koje je u razdoblju od 2004. do 2013. godine primana kapitalna financijska pomoć Grada Jastrebarskog-stoji između ostalog u obrazloženju revizora.

Da pojasnimo, revizija se suzdržava od mišljenja u slučajevima kada ne može pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze na kojima bi temeljila svoje mišljenje, i kada revizor zaključi da bi mogući učinci neotkrivenih pogrešnih prikazivanja na financijske izvještaje, ako ih ima, bili i značajni i prožimajući. Drugim riječima, velika je vjerojatnost da je i u gradskoj tvrtki Ceste Jastrebarsko bilo pogrešnih prikazivanja podataka koji bi bitno utjecali na konačan financijski izvještaj.

Rubinić (HDZ) upozoravao na nepravilnosti

Upravo na nepravilnosti u poslovanju gradskih tvrtki i bivšeg Komunalnog poduzeća upozoravao je bivši vijećnik Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog Ivan Rubinić (HDZ), u protekle dvije godine, kada je u nekoliko navrata na aktualnom satu i sjednicama Vijeća zatražio od Grada i Gradskih tvrtki dokumente koji će ukazati na stvarno financijsko stanje u gradskim tvrtkama. Rubinić je tada, podsjetimo, tražio financijsko izvješće bivšeg Komunalnog poduzeća odnosno koliko je sredstava i dugova iz bivšeg Komunalnog preneseno prilikom njegove diobe 2011. godine na tvrtke Groblja, Ceste i Vode Jastrebarsko, na svako pojedino poduzeće.

Rubinić je u nebrojeno mnogo navrata postavio gradonačelniku i direktorima tvrtki isto pitanje, na što je dobio, kako se požalio, „hrpu papira koji ne govore ništa“. Ono što je tražio jest diobena bilanca podjele na dan donošenja odluka kao i na dan poslovnih učinaka, revizija podjele te revizija bilance podjele na dan poslovnih učinaka koje bi pokazale stvarno financijsko stanje u tvrtkama i tko je odgovoran za velike gubitke s kojima tvrtke posluju.

-Ono što nas, oporbene vijećnike, zanima je koliko je bivše Komunalno poduzeće duga prenijelo u sadašnja tri poduzeća koja danas imaju 17,5 milijuna kuna duga, koliko i koju zgradu je dobilo svako od poduzeća te koliko su te zgrade amortizirane - izjavio je jednom prilikom za JASKAdanas Ivan Rubinić.

Revizija: Primjerenih dokaza nije bilo

Budući da odgovore nikad nije dobio, postavio je pitanje što se to u Gradu Jastrebarskom tako vješto skriva da ne izađe u javnost, a da je tome tako pokazuje i najnovije izvješće revizora koji spomenute dokumente i dokaze, očito, također nije mogao dobiti na uvid.

-Tijekom procesa revizije nismo uspjeli dobiti dostatne i primjerene revizijske dokaze, obzirom da nam isti nisu bili dostavljeni do dana izdavanja ovog mišljenja. Kao posljedica toga, nismo bili u mogućnosti, obzirom da se radi o prvoj godini revidiranja, uvjeriti se u realnost iskazanih početnih stanja na spomenutim pozicijama, te utvrditi jesu li potrebna neka prepravljanja u vezi s evidentiranom nematerijalnom imovinom u pripremi, odgođenim plaćanjem troškova i prihodima budućeg razdoblja, i stavkama od kojih se sastoji račun dobiti i gubitaka – stoji u obrazloženju neovisnog revizora.

Izgleda da se dokumentacija o poslovanju gradskih tvrtki u Jastrebarskom čuva kao najstroža tajna koja se na sve moguće načine pokušava sakriti od očiju javnosti. Do nje do sada nisu mogli doći gradski vijećnici, niti novinari, a sada ni revizori.

Nepravilnosti u financijskom poslovanju tako su se dugo vješto sakrivale i na adresi Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, čija revizijska izvješća danas pune naslovne stranice nacionalnih medija. Očigledno je da se takva slika odražava i na manje sredine kao što je Jastrebarsko, a ona kad tad ispliva na površinu i, nadamo se, dolazi na naplatu.